MOC, jag och ryktena…

Av olika skäl var jag inne på Wikipedias artikel om Militare Ordine del Collare dei Sant’Agata di Paternò (MOC) för en stund sedan: där finns en lite udda formulering kring mitt namn. När jag tittade i redigeringshistoriken såg jag något som fick mig att baxna (högerspalten). Det är tröttsamt med den ryktesspridning som uppenbarligen förekommer i och kring MOC rörande mig, och att den nu når försök att kleta fast något på Wikipedia är groteskt. Dumheterna och personangreppen kan inte stå oemotsagda längre.

Rent principiellt är det helt ovärdigt den som vill kalla sig riddare (eller dam) av en riddarorden och blir en tydlig indikation på att man i och kring MOC inte helt förstår vad ridderlighet handlar om. Aspirerar du på att vara riddare eller dam – snacka inte skit! 

En del av ridderskapets kärna är att kunna uppföra sig, och dit hör ett mått av integritet och diskretion. Även om man får reda på rykten som kan vara besvärande för någon part, så är man noggrann med att behålla sådana för sig själv. Kontrollera och verifiera själv det som presenteras som sanningar och fakta. Ytterst få personer i eller kring MOC har sorgligt nog någonsin pratat med mig och bildat sig en egen uppfattning om mig, mina ställningstaganden och det som hände 2003-2005. Tyvärr.

Bara ett ytterligare klipp ur högen av det jag fått mig till del över åren kring den interna diskussionen och hur den kommuniceras till utomstående via e-mail:

”/…/ Jonas Arnell’s hemsidor där han skriver illa om oss. Han gör det eftersom han inte fick MOC gratis eftersom han ansåg sig vara så fin att han inte skulle behöva betala. Vi har också mailmeddelanden från honom där han intygar att MOC är äkta (dvs innan han blev sur på oss).”

Jag skriver inte illa om MOC – jag har prövat MOC:s egna framförda fakta mot allmänt accepterade definitioner av kungahus och riddarorden och kommer fram till en slutsats som MOC inte delar. Om granskningens slutsats inte gillas av MOC, så är det inte testaren/jag som bär skuld – det är antingen definitionerna det är fel på, eller ordens anspråk… Jag anser mig inte vara så fin att jag ska ha någon gräddfil. Och det finns absolut ca 15 år (sic!) gamla e-mail där jag utrycker mig positivt om MOC, vilket jag återkommer till nedan.

Vid sidan av frågan om furstehuset är ett furstehus, så agerar MOC på ett sätt som på många punkter är det rakt motsatta mot äkta riddarordnar. Jag har i något fall  framhållit det anmärkningsvärda i detta, och i en diskussion på medalj.nu sommaren 2018 framhöll jag – utan ironi eller sarkasm – att MOC bara behöver göra det rakt motsatta på nästan alla plan mot vad man gör idag, så skulle man komma avsevärt närmare att uppfattas som en riddarorden.


Jag försöker skilja på sak och person. Jag är aldrig ute efter att sätta dit någon, varken enstaka ordnar eller – minst av allt –  enstaka personer. När jag möter personer iförda oäkta riddarordnar eller medlemmar av oäkta riddarordnar försöker jag alltid uttrycka mig vänligt och hövligt: som jag vill bli bemött, bemöter jag andra.

Om riddarordnar har diskuterats, så har jag redogjort för hur en äkta riddarorden definieras och vilka ordnar som uppfyller det, och då kan det kanske hetta till. Men på det principiella planet – fortfarande inte på det personliga planet. Utifrån principerna testas ordnar, och det leder till ståndpunkten att somligt är mer äkta och annat är det inte.

I princip har jag följt ICOC:s utgångspunkter, i kort sammanfattning att endast ett nu regerande eller tidigare regerande furstehus kan instifta riddarordnar. Som äkta furstehus menas de furstehus till länder som existerat vid tiden för Wienkongressen 1814 eller f.d. regerande furstehus vars suveränitet erkändes vid denna tid. Om inte furstehus är äkta – är orden inte äkta. ICOC:s definition ligger nära det som redan varit praxis mellan furstehusen länge och kodifierar med andra ord hur det redan är. Wienkongressen som brytpunkt är logisk och rimlig, eftersom resultatet var i princip de stater som existerat sedan dess.

För att ta ett exempel: Kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingen orden (PS:tMO). Denna orden verkar ha funnits under ett antal år runt slutet på 1100-talet, och en tid därefter. Vi vet inte helt säkert, därför att den tidigaste källan som är bevarad idag såvitt jag vet är en bok utgiven 1602 av en portugisiskt cistercien vid klostret i Alcobaça, vilken återger äldre ordensstadgar från 1205 som inte finns bevarat i original. Stadgan pekar i en formulering på att detta ursprungligen inte riktigt var en riddarorden, utan mer ett ridderligt brödraskap (irmandade). År 1147 gick en rödsvansad komet över Portugal inför återtagandet av Santarém, vilken ska ha tolkats som Sankt Mikaels vinge och ett gott omen; orden har sedan 1602 omskrivits som en stridande orden, med den röda vingen i den gyllene solen som symbol, kompletterat med Sankt Jakobs av svärdet ordenskors, och i Portugal samt Spanien har man sett denna orden som en del av sitt ridderliga arv – ordens symbol förekommer på husfasader och äldre möbler, orden beskrivs i tryck från 1602 och framåt i hela Europa, även på svenska från 1700-talet och framåt.

Orden är (åter)införd 1986 som dynastisk riddarorden inom huset Braganza, kungahuset av Portugal. Detta sista är verifierbara fakta, och det alena räcker för att andra furstehus och deras riddarordnar ska betrakta PS:tMO som en riddarorden. Om kungahuset hade rätt att (åter)instifta en dynastisk riddarorden som möjligen existerade och i så fall tillhörde en helt annan dynasti, det kan diskuteras. Men ICOC har valt att acceptera denna orden som en återupplivad ridderlig sammanslutning i registrets appendix, och det kan i mitt tycke vara en rimlig bedömning. PS:tMO existerade sannolikt från 1147 och knöts till möjligen till den år 1171 instiftade Sankt Jakobs av svärdet orden (Sant’iago-orden) – kanske lite som Livländska Svärdsorden som gick in som en självständig gren av Tyska orden, eller för att ta ett iberiskt exempel: den aragonesiska Monreal-orden som försvann upp i Tempelherreorden.

Tittar vi på MOC, så visade en diskussion på medalj.nu under sommaren 2018 att ursprunget till den under 1800-talet instiftade orden är ett kungligt beslut kung Alfons III av Aragonien den 23 januari 1289 att förstärka garnisonen i borgen Santa Agueda på Menorca med 20 st beridna krigare (caualleriarum/kavalleri, inte equites/riddare) som i gengäld får vissa ärftliga privilegier. Om tjugo från ön inte ställer upp, så ska man hyra in beridna krigare. Så långt beslutet, men hur projektet föll ut är inte klarlagt. Bevarat för eftervärlden är namnen på flera av dessa beridna krigare, men långt ifrån 20. Övriga vet vi inget om – antingen ärftliga beridna krigare, eller inhyrt folk, eller vakanser, därför dokumentationen saknas. De var alltså sannolikt inte riddare, de var möjligen inte 20 personer och det var inte instiftat som en riddarorden, inte ens som en ridderlig korporation (vilket MOC påstår, en glidning från den faktiska dokumentationen man själv presenterar). Det som därefter kan ha hänt är att dessa beridna krigare känt en nära tillknytning till borgens skyddshelgon och det kan ha utvecklats till ett andligt ridderligt brödraskap. Men borgen förstördes 1343 av kung Alfons brorson kung Peter IV.
Det är slående att europeiska verk med översikter över riddarordnar skrivna från 1200-talet fram till idag inte tar upp denna menorcanska sammanslutning, där man samtidigt gått så långt i sin ambition att hitta alla historiska och samtida riddarordnar att sökandet gått bortom det rimligas gräns (t.ex. Tesoro militar de Cavalleria skriven 1642 av juris doktor Ioseph Micheli y Marquez, som tolkar Faraos gåva till Josef i form av en guldkedja som att Josef har blivit medlem i ”Cavalleros del Collar de Faraon”, men likväl inte skriver om någon menorcansk ridderlig sammanslutning).
När ”kungahuset” ”återinför” MOC i första hälften av 1800-talet är det en helt ny orden, baserad på en i legender beskriven orden som med stor sannolikhet aldrig ens fanns. Och kungahuset i sig? Det erkänns inte som sådant av huvudmannen för något annat furstehus, varken det spanska kungahuset eller kungahuset av Neapel-Sicilien som är närmast berörda, eller något annat furstehus.

Jag tog upp MOC och PS:tMO för att visa på likheterna i vad vi vet idag om starten under medeltiden, men det fortsatta skeendet visar på historiens olikheter:

  • ett eventuellt ridderligt brödraskap, obestyrkt som riddarorden, dör ut och återuppväcks som en orden under 1800-talet av ett hus som inte betraktas som furstehus av andra furstehus: inte en riddarorden.
  • ett ridderligt brödraskap, en riddarorden, dör ut och återuppväcks som en orden 1986 av ett furstehus som betraktas som furstehus av andra furstehus: riddarorden.

Det helt avgörande är alltså furstehusets ställning, inte en historik som inte är helt säkert styrkt. Det handlar alltså inte om att vara sur, utan just i förväg fastställda principer för vad som är äkta och om man håller MOC mot dessa principer så blir det inte än äkta riddarorden.

Ett sätt att hantera detta är att uppdatera MOC genom att bejaka den historia som MOC själv tagit fram, och ändra ordens namn till ”Sankta Agatas av Menorca orden, till minne av kavalleriet vid borgen Sankta Agata” med startår 1849 eller liknande och släpper tanken på att det var en medeltida militär kedjeorden – för det är en anakronism om man lägger startår till 1289: det fanns inga kedjeordnar så tidigt (den första kedjeorden, Gyllene skinnets orden, instiftades 1430) och redan det nuvarande namnet är i sig ett tecken på att orden inte är historisk. Nytt namn gör inte orden till äkta, men åtminstone riktigare i någon bemärkelse.

Men detta är kanske sidospår – kanske ska vi börja från början? Varför sprids det rykten om mig (än) idag?


Runt 2001-2002 upptäckte jag kungahuset av Mallorcas webbplats och dess orden Militare Ordine del Collare (MOC). Eftersom orden inte fanns etablerad i Sverige skrev jag inget om denna orden, vilket Web Archive från den 2 april 2003 visar.

Något år senare upptäckte jag att det nu fanns ett nordiskt storpriorat och av det följde att jag borde skriva om orden på min webbplats. Men var det en äkta orden och ett äkta kungahus? Dåvarande RNeapS:tJO R-RmstkNeapS:tGO StkItS:tMLO RToskS:tSO R-RStbJohO m.m. Guy Stair Sainty skrev på sin webbplats Almanach de la Cour att så inte var fallet. Min webbplats speglar vad som finns i Sverige: utifrån det Guy Stair Sainty skrivit om orden placerade jag den på sidan om oäkta riddarordnar på min webbplats vilket Web Archive från den 7 oktober 2003 visar, jag har skrivit en kortare text om MOC, men det är inte markerat som Nyhet! utan har stått så ett tag.

Det föranledde dåvarande storprior i Skandinavien att ta kontakt med mig. Föga förvånande såg han sin orden som äkta och var missnöjd med placeringen som illegitim. Samtidigt var storprior mycket inbjudande och tillmötesgående och angelägen om att föra en diskussion. Storprior menade att Guy Saintys kritik var felaktig och försåg mig med ett stort antal dokument som skulle visa på kungahusets och ordens legitimitet. Jag förstod att det här var en charmoffensiv för att försöka beveka mig så att jag skulle skriva fram MOC som äkta.

Värt att notera: vid den här tiden var den ridderliga situationen i Sverige helt låst för icke-adliga svenskar. Inga svenska förtjänstordnar, inte Johanniterorden i Sverige, ännu inte några utländska dynastiska ordnar baserade i Sverige. Hade MOC en solid grund? Det var självklart kittlande.

Vi inledde en dialog och under denna tiden skrev jag flera positiva mail om MOC. Jag började gå igenom det omfattande material som den charmerande storprior försett mig med, för att kunna fatta ett gott beslut. Enligt Web Archive av den 4 december 2003 är rubriken MOC kvar, men texten är ersatt med följande: ”Mot bakgrund av att omfattande dokumentation har kommit mig tillhanda har jag beslutat att tills vidare stryka den text som tidigare lagts ut under den tid som jag undersöker frågan.” Dialogen med storprior fördjupades och jag var hembjuden till en framstående riddare för att träffa storprior: denne planerade för den första investituren på svensk mark, att äga rum i Riddarholmskyrkan. Den 12 april 2004 är även rubriken MOC och text bortplockad. Jag var uppenbarligen välvilligt inställd och hoppades en del på att MOC verkligen skulle visa sig vara äkta.

I samtal framhölls att jag kan bli riddare, ja kanske till och med rättsriddare, under ordens första investitur på svensk mark juni 2004 – men det fordrade viss skyndsamhet. Passageavgiften för rättsriddare var substantiell och för mig var det lätt att avböja med hänvisning till att jag året innan hade skiljt mig, vilket varit en törn för ekonomin. I stället framhölls då jag att bli ”vanlig” riddare. Jag kände mig tämligen uppvaktad under den här tiden och någonstans ville jag så gärna att MOC skulle visa sig äkta: men varningsklockorna ringde också allt starkare och jag insåg att om jag skulle falla till föga och antas i MOC eller lägga MOC som en äkta riddarorden på min webbplats innan granskningen var klar, så skulle det vara ett brott mot de principer jag i förväg satt upp.

Och det var sannolikt målet för MOC:s kontakt med mig. MOC skulle vinna på att ha mig som riddare och därigenom i förlängningen få mig att omskriva MOC som äkta på http://arnell.cc/ eftersom webbplatsen då på relativt kort tid fått en viss ställning som nav i ordensfrågor. Erbjudandet om att bli riddare kvarstod: eftersom jag inte var klar med analysen av dokumenten (men anade vartåt det lutade) så sköts den frågan lite på framtiden. Jag blev då inbjuden som en av hedersgästerna till den första investituren, vilket jag tackade ja till.

Från central plats följde jag tillsammans med andra hedersgäster den första investituren på svensk mark i Riddarholmskyrkan, men den var av flera skäl är en besvikelse. Av trettiotalet kandidater som antogs bar runt 1/5 en oäkta riddarorden, varav det mest flagranta exemplet är en person som bar en miniatyr av en oäkta Gyllene skinnets orden (sic!). Orden förmådde uppenbarligen inte att hålla rent gentemot oäkta riddarordnar och höll därmed inte det mått jag vill sätta på en äkta riddarorden. Den 28 juni 2004 mailade jag storprior och tackade för att jag fått närvara vid investituren den 18 juni, samt meddelade:

”När det gäller frågan om mitt eget eventuella medlemskap i orden, så måste jag dock av flera skäl tills vidare avböja denna ära.”

Det var alltså inte så att jag blev sur för att jag inte fick komma med gratis, eller att jag nekades medlemskap, eller för att det handlade om prestige. Det var jag själv som tackade nej för att orden i slutänden inte höll måttet. I mailet framgår detta som bevekelsegrund för mitt beslut i ytterligare punkter.

Så småningom lade jag åter upp MOC på sidan för oäkta riddarordnar samt mina slutsater av undersökningen, d.v.s. att huset Paternó inte är ett furstehus (däremot framstående högadlig ätt) då genealogin inte hänger ihop, och att MOC därför inte är en riddarorden. Det ledde till en förnyad kontakt från storprior i början av november 2005, vilket efter en kort, intensiv korrespondens avslutades av mig i slutet av november 2005. Jag blev utsatt för ett synnerligen obehagligt försök att skrämma mig till att inte skriva om MOC som en oäkta riddarorden på min webbplats.

Så viktigt var det att jag skulle se ordens sida av saken och erkänna MOC som äkta riddarorden, att man först försökte charma mig och värva mig genom rättsridderskap, ridderskap, hedersgäst; när det inte gick, skrämma till tystnad. Sedermera har man uppenbarligen övergått från att bemöta i sak till oärlig ryktesspridning kring min person. Inom MOC, i kontakter med utomstående via e-mail och i samtal samt till och med på Wikipedia.

Beklämmande, och i sin helhet visar hanteringen av en enda persons sakliga granskning och kritik mot MOC:s anspråk varför orden inte kan vara en riddarorden. Skäms.

(EDIT 2018-11-20) Ett kort post skriptum: jag misstänker att Tempelherreorden, Sankt Lazarusorden av Jerusalem m.fl. ordnar inte varit särskilt glada över det jag skrivit om deras legitimitet. Men i inget fall har jag uppsnappat någon ovänlighet, i olika e-mail som kommit mig till del m.m. m.m. har jag aldrig sett att man relaterar till min webbplats eller till mig som person, och möten med såväl tempelherrar som lazariter av Jerusalem har alltid varit trevliga. Man har gjort sin grej och hållit en gentlemannamässig linje – ”agree to disagree”. Hedervärt.

(EDIT 2020) Ett kort post skriptum till: Är du som läser det här medlem i MOC, eller på väg att bli medlem i MOC? Mitt förslag är att släppa MOC och i stället söka sig till någon av de andra riddarordnarna/ridderliga sammanslutningarna som finns i ICOC:s register med appendix. De är mer accepterade och de är alla knutna till odiskutabelt äkta furstehus – även om en del ordenskonstruktioner går att diskutera. Det finns flera i Sverige och du hittar dem här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.