Frälsarens och den Heliga Birgittas av Sverige riddarorden


Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia

Läs mer på Guy Stair-Saintys hemsida!

Den Birgittinerriddarorden som existerar idag tog sin början 1856. Don Vincenzo Abbate de Castello, som sägs härstamma från familjen Orléans och ha erhållit grevlig titel för sina förtjänster gentemot Francesco II, den siste konungen av Neapel-Sicilien, var mycket hängiven Sankta Birgitta. Det sägs att när hans son låg dödligt sjuk 1856 men överlevde så berodde det på att don Vincenzo hade bett om Sankta Birgittas förböner. Don Vincenzo rekryterade därefter ett antal unga prinsar och adelsmän för att arbeta för återupplivandet av den orden, som lärde män sedan 1600-talet återkommande hävdat har funnits under medeltiden. Men Don Vincenzo saknade ”fons honorum” och hans orden är därför inte en äkta skapelse.

Denna orden har utförligt behandlats av Hans Cnattingius i Academiae Regiae Scientiarium, Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 11/1967. Cnattingius visar att den medeltida birgittinska riddarorden som ibland omnämns i Sverige och utomlands är en legend som kan härledas till ett enda verk: Tesoro militar de Cavalleria skriven 1642 av juris doktor Ioseph Micheli y Marquez, vice kansler vid Konstantinska S:t Georgesorden. Vid skärskådan av andra fantastiska riddarordnar som tas upp i verket verkar det tyvärr som om Micheli mer eller mindre fått riddare på hjärnan, vilket förmörkat omdömet något. När Genesis skriver att Farao gav Josef en guldkedja, så tolkar Micheli det som att Josef har blivit medlem i ”Cavalleros del Collar de Faraon”.

När det gäller Birgittinerriddarorden så citerar Micheli en Antonius Boisius. Det skulle kunna vara en omskrivning för Antonio Bosio, en lärd präst. Han är mest känd för sin enastående expertis när det gäller romersk arkeologi, men han var också intresserad av riddare och riddarordnar och han var själv riddare av Malteserorden. Bland hans ägodelar fanns ett exemplar av S:ta Birgittas uppenbarelser och Olaus Magnus ”Historia de gentibus septentrionalibus”. Det är alltså klart att Bosio hade ett ridderligt intresse och ett intresse för S:ta Birgitta. När man undersöker S:ta Birgittas uppenbarelser så finner man att hon tar upp ridderlighet och riddare. Det är också viktigt att komma ihåg att S:ta Birgittas klosterorden, Den helige Frälsarens orden, inledningsvis var öppen både för munkar och nunnor. Det är möjligt att Micheli har kommit över Bosios material och att Micheli har dragit slutsatser som varit allt för långtgående, nämligen att S:ta Birgitta instiftat en riddarorden.

Italianska utrikesdepartementet utgav 1953 en lång lista över oäkta riddarordnar i Italien. Här finns Frälsarens och den Heliga Birgittas av Sverige riddarorden med. Se Francois Veldes hemsida.

Vatikanens avståndstagande från Osservatore Romano den 9 april 1970, vidare publicerad i Rivista Araldica (1970, p. 126f)
”In seguito ad una solenne funzione per l’investitura di nuovi Cavalieri dell’Ordine Cavalleresco di Santa Brigida di Svezia, avvenuta di recente in una chiesa parrocchiale di Roma, vari lettori ci hanno chiesto informazioni circa l’atteggiamento della Santa Sede di fronte ad Ordini Cavallereschi aventi intitolazioni sacre o dedicati a Santi.

Siamo ora in grado di confermare quanto già pubblicato in proposito, in passato, dal nostro giornale: la Santa Sede, oltre ai proprio Ordini Equestri, riconosciuti dal Diritto Internazionale, considera come cattolici -e tutela- du soli Ordini Cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Tutti gli altri Ordini – di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali – come, per esempio, il su nominato Ordine di Santa Brigida, quelli di Nostra Signora di Betlemme e di San Giovanni, ecc., non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi”.

Som kuriosa kan nämnas att orden på 50-talet eller möjligen redan på 40-talet hade minst en svensk medlem. I boken ”Svarta Örns Orden 1903-1953” kan man i matrikeldelen läsa på s. 240, att som medlem i storlogens VIII:e grad antagen 1950 står ”Sandstedt, Harry, Dentist, StOffKonstO, StOffS:tAgPHO, KS:taBrigO, ItGM F.” KS:taBrigO betyder enligt uppslagsdelen Kommendör av ”Ordine Militare di Santa Brigida”. F:et markerar att Sandstedt i de lägre graderna tillhört Falköpingslogen, grundad 1939, troligen hans hemort.

%d bloggare gillar detta: