OT: Visitkort och presentationskort

Idag pratar vi vanligen om ”visitkort” på svenska och ”business card” på engelska och vi använder begreppen som översättningar av varandra. Det är egentligen inte riktigt korrekt utan är två helt olika typer av kort med olika syften.

I boken ”Hur man uppträder korrekt” skriven av ”E. Tiquette” tryckt i minst sex upplagor mellan ca 1946 till 60-talet, kan man lära en del.

Visitkorten och dess användning

1. Visitkortens utseende
Visitkort kan vara praktiska också i våra dagar även om det inte alls är något ”måste” att hålla sig med visitkort längre. Många har stor nytta av visitkort i sitt yrke och även annars kan det vara ett praktiskt kort.

Står ni villrådig inför de många variationerna av visitkort i stora och små format och de olika tryckstilarna och har svårt attt välja, gör så här:

Ta en god papperskvalitet men inga kort med handrivna kanter.

Välj en enkel rak stil utan krumelurer, inga gotiska bokstäver och ingen skrivstil, som är sammansatt av lösa typer. Skrivstil måste vara graverad. Herrars kort är större än damers.

Principen är att ett visitkort inte skall väcka uppmärksamhet – originella visitkort är inte fina.

Man skiljer på två slag av visitkort, beroende på deras uppgift, nämligen

Presentationskortet är ett yrkeskort, som är affärsmässigt betonat och användes ute i det offentliga livet. Det upptar förutom vederbörandes namn även titel eller yrke och firma eller förening, som den ifrågavarande representerar, samt adress och telefon. Det är alltså ett ytterst praktiskt kort, enär det ger fullständig upplysning om innehavaren.

Ett sådant kort är stort till formatet och de naturliga måtten framgår av följande exempel på en herres och en dams yrkeskort:

(bild 1, herres kort är 75×46 mm, dams yrkeskort är 67,5×42 mm)

Gift dams yrkeskort väljes helst mer kvadratiskt än andra, vilket framgår av ovanstående.


Det rena visitkortet
skiljer sig från yrkeskortet därigenom att det endast upptar namnet samt nuförtiden ofta akademisk titel, ämbets- eller yrkestitel och många gånger även adress och telefon, om så önskas. De används rent privat i det konventionella sällskapslivet, och där lämnar man aldrig sitt yrkeskort. Det kan ha följande utseende:

(bild 2, herres kort 75×35 mm, damers kort 67,5×30 mm)

Av de rena visitkorten finns många variationer och här nedan följer en uppräkning av kortens utseende efter konstens alla regler.
Äkta makar har var sitt kort och ett gemensamt äkta makars-kort. De är helst alla av samma storlek och kan se ut så här:

(bild 3, ”Fil. dr. Sven Lind” i format 67,5×35 mm, ”Ingenjören Åke Berg” i format 75×35 mm samt ”Ingenjören  och Fru Åke Berg” i format 75×35 mm)

Det gemensamma kortet upptar endast mannens förnamn.

Gift dam sätter, som vi ser, på sitt eget kort ut sin frutitel, sitt dop- och födelsenamn. Att inte sätta ut sitt födelsenamn anses inte riktigt fint, även om man är född Medelsvensson och gift von Snabelcreutz. Däremot sätter en dam inte ut någon titel, t.ex. ”majorskan” eller ännu värre ”direktörskan”. Hon sätter inte ens ut den om hon personligen har akademisk titel, t. ex.:

(bild 4, ”FRU ELSA BERG” och under ”född Skogström” i format 75×35 mm)

Om hon däremot själv utövar ett yrke och därvid innehar en titel kan hon sätta ut detta på ett visitkort. Detta brukas endast som yrkeskort, inte som ett privatkort. Här sätter hon endast inte ut vad hon är född, ty det har ingen betydelse i yrket.
(bild 5, ”MED DR ELSA BERG” i format 75×35 mm)

Ogifta damer har i allmänhet mindre och smalare kort, än de vi förut sätt. Hon har ett rent visitkort, utan någon ”fröken” framför. Har hon en akademisk titel står det dock Dr Eva Lund eller dylikt, och är hon yrkeskvinna, kan hon dessutom ha ett yrkesvisitkort med adress och det företag hon företräder:

(bild 6, ”SONJA STRÖMBERG” och centrerat under ”i Dagens nyheternas redaktion” i format 75×35 mm)

Men ett sådant kort använder hon inte i privatlivet.

Gift herre har ett privatkort med titel, namn och ev. adress samt ett yrkeskort med fullständiga upplysningar. Hur han använder dem faller av sig själv.

2. Visitkortens användning

Presentationskortet
Visitkorten är praktiska saker, som kan komma till användning i en mängd olika fall. Det gäller både de affärsbetonade yrkesvisitkorten och de rena privatvisitkorten. Inom affärsvärlden är presentationskorten ombärliga för var och en som i sin firmas intresse kommer i beröring med utomstående. En handelsresande, en journalist, en representant för någon förening kan inte vara utan ett sådant kort. Överallt där sinsemellan obekanta människor i yrkesintresse eller före gemensamma uppgifters skull kommer tillsammans, behöver envar enskild person ha ett kort, som talar om vem  han är och vad han representerar, ty genom att helt enkelt lämna sitt kort till den han vill tala med, får man möjlighet att utan långvariga upplysningar om sig själv genast gå rakt på sak.
Någon etikett för lämnadet av yrkesvisitkort finns inte. Man lämnar dem, när det passar och när situationen kräver det. Med yrkesvisitkort kan damer handskas lika ogenerat som herrar. Men det kan den dam icke göra, när det gäller de rena visitkorten, privatvisitkorten. Ty i fråga om dem gäller vissa bestämda regler.

Det privata visitkortet
Man får inte tro att visitkorten endast användes vid visiter i gammal konventionell stil eller när man har behov av dem för att presentera sig.  Den konventionella visiten är ju i stort sett i utdöende, och när man presenterar sig – eller föreställes för någon – så behöver man sällan visitkort. Men de privata visitkorten kan alltjämt komma till användning i många situationer.

De kan användas som biljett för ett kortfattat meddelande, som identifieringskort att fästa vid blomstergåvor vid uppvaktningar å märkesdagar och födelsedagar, vid kondoleans och begravningar etc. Glöm heller aldrig att som identifieringskort fästa det vid lysningspresenter och andra gåvor vid högtidliga tillfällen – t.ex julgåvor utanför familjekretsen – mottagaren kanske annars inte vet vem avsändaren varit.

Någon utvikning kring bilderna, som jag inte har tid ordna i rappet. Alla kort är vita med svart enkelt tryck. På presentationskorten har firmaadress + telefon skrivits längst ner till vänster, och bostadsadress + telefon längst ner till höger.
På exemplen över privata visitkort finns tre varianter. Gatuadress i nedre vänstra hörnet och postort i nedre högra hörnet (postnummer är såvitt jag vet fortfarande en frivillig uppgift när man skickar post). Om telefonnummer angetts, så står det under gatuadressen, alternativt är telefonnumret i nedre vänstra hörnet och gatuadress+postort på en rad skiljt av kommatecken i det nedre högra hörnet.

Presentationskort för

Presentationskort för ”Buffalo Bill” som Judge Advocate General (JAG) för Wyoming National Guard

Mycket av ovanstående är obsolet, i synnerhet de olika reglerna för män och kvinnor. Men grundprincipen med två kort är fortfarande intressant. Det finns sammanhang där presentationskort är att föredra, men också sammanhang där rena visitkort är bättre, oaktat att hela ritualen kring att avlägga visit tillhör en förgången tid.

Visitkort för

Visitkort för ”Buffalo Bill”: på baksidan ”True to friend & foe, W. F. Cody, Buffalo Bill, 1887”

Man kan också fundera på hur relevant bostadsadressen är i vår uppkopplade tid. Minst lika viktigt är en e-mailadress: kanske virtuella hem som mobilnummer och mailadress i ett hörn samt gatuadress och ort i det andra?

Det är enkelt och billigt idag att låta framställa visitkort via Internet och firmor som Vistaprint: det stora utbudet  av färger, former, tryck m.m. lämpar sig för presentationskorten. För privatkorten gäller vitt kort med vit baksida och ett svart tryck fram. Med så enkel design kostar 100 visitkort ungefär lika många kronor, så kostnaden är inget hinder. När det gäller design, så kan man bildgoogla på ”visitkort” eller ”old visiting card”, årtal + ”visiting cart” för att få lite inspiration.

EDIT 2022-08-15: The Business Cards of American Psycho är ett måste för den som är intresserad av visitkort/presentationskort.