Riddarorden (s.) eller riddarorden (pl.)?

Ordet ”orden” ses idag som ett ord i singularis, men det har även en äldre betydelse som pluralis. Ett exempel på denna kvarvarande betydelse är ”Kungl. Maj:ts Orden”, som är samlingsnamnet för de fyra svenska riddarordnarna. Men jag använder det här för att illustrera lite grann av problematiken kring att vara med i multipla riddarordnar.

För jag oroas av utvecklingen. I Sverige (och för all del, i andra delar av världen) verkar det som att fler och fler blir riddare i multipla riddarordnar. Det är en utveckling som inte är av godo, och internationellt kallas fenomenet för att vara ”samlare”, vilket har negativa konotationer i ridderliga kretsar.

För Suveräna Malteserorden (SMaltO) och Påvliga Heliga gravens orden (PåvlHGO) gäller, att man inte bör vara medlem i båda, eller åtminstone inte ha förtroendeuppdrag i båda. I boken The Knights of Malta (R. Peyrefitte 1959) beskrivs hur det under 1950-talet pågick ett försök från stormästaren för PåvlHGO att även överta SMaltO. Boken bör tas cum grana salis, men det finns en sedan dess upprätthållen praxis att hålla rågångarna mellan dessa två riddarordnar.

Detta är ett förhållningssätt som möjligen kan vara infört genom yttre händelser, men än viktigare är det inre. Att vara riddare är att vara kallad till att verka för trons försvar och människors hjälp – inte i första hand till att drapera sig i band och stjärnor. För den som kallats till riddare i en specifik riddarorden, så måste man inspireras av detta ordens helgon, dess furstehus, dess land och verka för att göra gott i denna sfär. Så var det ursprungligen under riddarordnars första tid – så borde det vara även idag. Jag oroas av att en riddarorden leder till nästa, därefter en till, därefter ytterligare – inte att man håller fast vid en riddarorden och siktar på att göra gott där.

Å ena sidan är det visserligen så, att en riddare av en riddarorden har bedömts lämplig av stormästaren – denna lämplighet kan sannolikt andra riddarordnars stormästare också skriva under på. Men i hur många delar går det att klyva kallet till riddare innan allt blir till smulor? Kan man ha kopplingar till ett större antal olika helgon, olika furstehus, olika länder? Jag tycker att frågan är högst relevant att ställa.

Någon gång har jag mött tanken att Ungerska Vitézorden, som inte har något halskors, är en ”ingångsriddarorden” som kan följas av andra riddarordnar som har halskors. Det tycker jag är lite fel resonerat. Den mycket viktigare aspekten är snarare just anknytningarna och förtjänsterna i förhållande till orden, land, furstehus, helgon.

Det är också olika lätt att erhålla högre ordensklasser i olika riddarordnar – t.o.m. att erhålla storkors direkt – vilket ibland kanske påverkar vilka riddarordnar man närmar sig. Det bör man också reflektera kring: ett storkors är i någon mening något som motsvarar generalmajor/generaldirektörs nivå eller högre. Är mina insatser av den kalibern? Eller ser det konstigt ut i andras ögon om jag bär ett storkors? Bär multipla storkors?

Ett dynastiskt storkors kan utan svårighet bäras av en person som också fått en officiell orden av storkors-klass, kanske också av storofficersklass, möjligen även kommendörsklass. Men trenden är att staternas storkors blir allt mer sällsynta, samtidigt som de dynastiska ordnarnas storkorsinnehavare blir fler. Vad sänder detta för signaler – i det enskilda fallet och på metanivå? Det kan vara intressant att notera att delegaten för Skandinaviska delegationen av de kungl. Italienska ordnarna inte har storkors, och att domaren för Kungl. brödraskapet av kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingen ordens erhöll storkors först i höstas, efter en storartad insats för att konsolidera denna orden i Sverige.

Utgå från ett land, ett furstehus, ett helgon, en riddarorden och låt det bli ditt fokus. På sin höjd ytterligare en riddarorden, men multipla medlemskap därutöver är inte bättre. Den som får frågan om att antas i ännu en riddarorden bör besinna sig något, reflektera över konsekvenserna – och inte låta sig svepas med av äran att ha fått frågan. Och jag hoppas också att fler av riddarordnarna sinsemellan börjar se multipla riddarordensmedlemskap som kanske mer försvårande och följer de exempel SMaltO och PåvlHGO satt upp.


Det går inte att skriva om frågan utan att fundera kring sig själv: det kan tänkas att någon sett mitt eget innehav och sett det som en förebild, en norm. Men icke så: i någon mening är jag undantaget som bekräftar regeln. Jag har mottagit flera dynastiska ordnar, men det finns ett relativt unikt och över tjugoårigt engagemang för de dynastiska riddarordnarnas idé och de äkta furstehusen bakom, vilket har resulterat i en del tacksamhetsuttryck. Det är dock inte den vanliga ordningen utan det extraordinära. Av det och andra skäl bär jag i princip mina svenska utmärkelser samt officiella utländska utmärkelser (PåvlHGO:sFK2kl + NedNijBKmkr).

Annonser

Medaljmäster på comeback

Den som bott i Stockholmsområdet (eller, för den del, resten av landet också) och velat få sina medaljer monterade, så har Medaljmäster varit ett välkommet tillskott med både webb-beställningsmöjlighet och en ateljé ett stenkast från Karlaplans tunnelbanestation.

Facebook meddelade idag Medaljmäster att firman är tillbaka, efter att ha varit stängt av hälsoskäl sedan sommaren 2018. Nu med en kollega som kommer att ansvara för administrationen, det mesta av kommunikationen och de flesta kundkontakterna. Ateljén vid Karlaplan är stängd, vilket kanske är förståeligt eftersom egen lokal betyder fasta kostnader som måste motsvaras av intäkter: nystarten bygger på webbsida och postorder. En höjning av prisernas aviseras: för den som vill ha ett förstklassigt arbete är det nog ändå väl värt investeringen.

LSerafO H K H Sara, prinsessa av Etiopien har gått bort

En vän (tack Rikard!) har gjort mig uppmärksam på att Ledamoten av Serafimerorden, H K H prinsessan Sara av Etiopien, 1:a hertiginna av Harar, begravdes igår. Hon ska ha gått bort 15 februari 2019 (eller 17 februari, motstridiga uppgifter) i en ålder av 90 år.

Prinsessan Sara utnämndes till LSerafO på Stockholms slott 15 november 1954, i samband med etiopiskt statsbesök då även kronprins Asfa Wossen och prins Mekonnen, 1:e hertig av Harar, blev RSerafO.

De svenska riddarordnarna kunde efter 1952 förlänas även till kvinnor. Efter fem svenska prinsessor 1952 och drottning Elisabeth II av Storbritannien 1953 var prinsessan Sara den sjunde LSerafO.

Därmed finns bara en etiopisk LSerafO kvar i livet: den år 1959 utnämnda LSerafO H K H Prinsessan Mahtsente (Mahisente), som utnämndes i samband med prins Bertils officiella besök i Etiopien. Då utnämndes kejsarinnan Menen av Etiopien till LSerafO, så även kronprinsessan Medferiash-Worq samt Mahisentes man prins Sahle-Selassie, kejsar Haile Selassies tredje son, till RSerafO. Mahisente är den elfte utnämnda LSerafO.

I Per Nordenvalls bok ”Serafimerorden 1748-1998” finns ännu inget målat vapen, men nuvarande vapenmålaren Leif Ericsson har målat ikapp dem som saknat vapen, så i teorin hade en serafimerringing kunnat genomföras om vapenmålaren hunnit måla dit dödsdatum på serarfimervapnet, och en hedersvakt hade kunnat ställas upp m.m. inför begravningen. Men nu kom beskedet för sent: serafimerringning kan bara utföras kl. 12-13 på begravningsdagen. Därmed kommer hennes serafimervapen att under mer diskreta former överföras till Riddarholmskyrkan – vilket inte är ovanligt, framförallt forna presidenter kan avlida stilla utan att KMO notifieras om deras bortgång.

The ISSUU

Det finns en tjänst för att lägga upp elektroniska dokument kallad ISSUU, som kan vara värd att nämna inför en helg då man kan läsa lite. Den som går in på ISSUU och söker på exempelvis ”Order”, ”Ordine”, ”Orden”, ”Ordem” får upp en rad olika ordensrelaterade publikationer.  Svenska Frimurare Ordens tidning ”Frimuraren” använder tjänsten (skrolla ner), tyska auktionsfirman Fritz Rudolf Kuenker GmbH & Co. KG använder tjänsten, en engelsk fiction-roman om ett mord i Odd Fellow-miljö använder tjänsten, självutnämnda Johanniter-/Malteserordnar använder tjänsten. Det finns kort sagt stor spännvidd och mycket att utforska och lära sig via ISUU. Med detta, trevlig helg!

Första medaljutdelningen 2019 och SerafGM Hédi Fried

Den 28 januari offentliggjordes namnen på dem som statschefen beslutat ge medalj, och idag var det dags för den första medaljutdelningen, för dem som erhållit medalj för förtjänster i det svenska samhället. Något senare kommer en utdelning för insatser inom Hovstaterna samt för dem som fått Konungens medalj för förtjänster om svensk idrott.

Det var en påtaglig skiftesövning inom KMO, med tjf ordenskansler Ingemar Eliasson närvarande, första gången vice ordenskansler Per Sandin tjänstgjorde med att läsa upp medaljörer och motiveringar – med fv vice ordenskansler Staffan Rosén på sidolinjen. Ordenskanslisten Anna Lilliehöök räckte med van hand fram medaljer till Hans Majestät, och inkommande ordenskanslist fick en inblick i hur medaljeringarna går till. Nytt även för H. Exc. riksmarskalken Fredrik Wersäll, som är nyutnämnd sedan i höstas, men medaljceremonien och mottagarna fick en god ledning av ceremonimästaren Odd Zschiedrich och vice ceremonimästaren Otto von Platen från Ceremonistaten.

Hédi Fried med Serafimermedaljen. Foto Jonas Arnell 2019Efter medaljceremonien bjöd majestäterna som vanligt till ett litet mingel i Bernadottegalleriet på Slottet. Hédi Fried frågade ordenskanslisten försynt ”När kan man bära medaljen?” och det finns väl inget bättre och högtidligare tillfälle än när man just har fått den, så ordenskanslisten Anna var behjälplig med att fästa hennes alldeles nytillverkade SerafGM för allmän beskådan. Det är roligt att vara med vid medaljutdelningarna eftersom mottagarna är så glada, men det är lite pricken över i att få se SerafGM delas ut och bäras av en sådan värdig person…

Ny VD Svenska Medalj AB – och en kvarts miljon

För några år sedan bytte Kungl. Maj:ts Orden leverantör av ordnar, från Lars Kjellander ordensateljé till Atelier Borgila AB under ledning av Henrik Ingemansson. Ett delvist skifte har nu även skett på medaljsidan.

img_0379Svenska Medalj AB i Eskilstuna övertog en hel del materiel vid Myntverkets nedläggning (genom bl.a. Myntverket vänners och Richard Nyströms försorg) och etablerade sig som en högkvalitativ tillverkare, med uppdrag som inkluderar Konungens medaljer, Nobelmedaljerna och GMnor. Från 2008 till december 2018 leddes företaget av Erik Åberg; Erik och Bengt Qvarnström vid företaget var ägare. Därefter har Eriks aktier köpts av Robin Gustafsson och Olle Qvarnström, Bengts son: Robin är numera VD för företaget och levererade igår till KMO de medaljer som ska överlämnas av Konungen kommande veckor. Det var spännande att se en helt nypräglad SerafGM – Svenska Medalj har igår släppt bilder på det aktuella exemplaret, så även jag kan dela med mig av en bild – samt de nya Kon:sGM5 för idrottslig förtjänst, vilka har en liten extra idrottslig knorr.

I övrigt är det spännande att titta på besöksräknaren just nu: precis över 100 000 besökare har läst sidorna nästan 250 000 gånger sedan starten för sju år sedan. För närvarande läses bloggen dagligen av i genomsnitt 60 besökare, som besöker runt 120 sidor (Å ena sidan säkert en hel del återbesökande, å andra sidan registreras dem som går in på förstasidan och läser flera inlägg genom att enbart skrolla ner som endast ett sidbesök). Så länge den information kring faleristik som jag delar med mig av läses, så fortsätter jag att skriva. 🙂

Våren 2019 i riddarordnarna

Den 30 april kommer Kungl. Portugisiska Sankt Mikaelsorden att hålla bal på Van der Nootska palatset på Södermalm. Det är den andra balen, tidigare år har man i stället haft en middag. Den som är intresserad av att deltaga hittar mer information här: överskottet går till biskopen av Sao Tomé och Principes arbete för fattiga och utsatta.

Detta är en av de mer utåtriktade aktiviteter som är planerade för våren, vilket även inkluderar sedvanlig svensk generalförsamling runt 8 maj (Sankt Mikaels uppenbarelsedag). Mer information finns här.

Ungerska Vitézorden kommer att ha en ordensmiddag i slutet av mars, och om allt går väl kommer kaptengeneralen, H.K.K.H. vitéz Josef Karl, ärkehertig av Österrike, prins av Ungern och Böhmen att närvara vid en sammankomst i Stockholm den 25 maj.

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Nyfiken på

Journalistik, Transsylvanien och mycket mer!

Pilandsbloggen

Skamlös rip-off sedan 2008 f.Kr

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: