Glad påsk!

Finns det någon påsk-koppling till ordnar och medaljer? Givetvis! Serafimerorden, Sveriges förnämsta stats-/förtjänstorden instiftades 1748 i en kristen kontext (som en påstådd återupplivning av en fiktiv medeltida svensk riddarorden). Den bärs nuförtiden av svenska kungahuset och utländska statschefer som erhållit den i samband med statsbesök.

I Serafimerordenstecknets centrum, på den blå globen, finns – under de svenska tre kronorna och kristusmonogrammet IHS – tre spikar, vilket förstås minner om de tre spikar som användes vid Kristi korsfästelse under det som vi idag kallar Långfredagen. En väldigt subtil detalj och ett inte så vanligt förekommande element, som mitt i all den yttre prakt som Serafimerorden förknippas med ändå skapar utrymme för reflektion och eftertanke. I påsktider om något utöver ägg, gula kycklingar och godis…

Annonser

Odd Fellow Orden

Sveriges största ordenssällskap, Odd Fellow Orden, har precis som Svenska Frimurare Orden en relativt ny webbplats som är tilltalande på många sätt. Två intressanta exempel på ordens försök till banbrytande kommunikation med omvärlden presenteras, dels en gammal 78-varvare från tidigt 1900-tal som nyligen hittats, restaurerats och lagts som ljudfil, dels Storsirens blogg.

På den nya webbplatsen finns mycket information om vad Odd Fellow Orden gör för andra i form av hjälpverksamhet och forskning m.m. samt en del organisatoriskt. Det en besökare möjligen saknar på den centrala webbplatsen är någon antydning om själva ordensverksamheten, som ju är det särskiljande mellan ordenssällskap och föreningar i övrigt. T.ex. hur många grader som finns och hur de benämns, vilket är det ungefärliga tankegodset i ordenslegenderna, hur går en kväll på Odd Fellow Orden till? I avsaknad därav går det att snegla lite på vad jag skrivit om Odd Fellow Orden, även om texten just nu inte uppdaterats på bra länge.

Första medaljparaden för Unmiss

Nu är de första svenskarna medaljerade med FN:s medalj för UNMISS.

Unmiss står för United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS). Insatsen startade den 10 juli 2011 och omfattar hela den nya republiken Sydsudan. Högkvarteret är placerat i huvudstaden Juba. Tre bataljoner är grupperade över området med bataljonshögkvarter i Wau, Malakal och Juba.

Missionen grundar sig på resolution 1996 i FN:s säkerhetsråd från den 8 Juli 2011 och är en kapitel VII-insats. Insatsen ar en fullt integrerad insats, vilket betyder att samverkansofficerarna skall bilda integrerade team med FN:s civilpoliser, representanter från andra FN-organ som exempelvis FN:s flyktingkommissariat UNHCR, World Food Programme och FN:s sekretariat för mänskliga rättigheter, OCHA.

Inriktningen är att dessa team skall bo och arbeta på de platser som användes som valstationer under folkomröstningen.  I uppgifterna ingår bland annat att; stödja regeringen i Sydsudan, etablera ett “Early Warning” system, stödja och undersöka hur mänskliga rättigheter följs, skydda civilbefolkningen, utbilda civilpoliser och samverka med Sydsudans militära styrkor.

Det svenska bidraget till missionen består inledningsvis av tre samverkansofficerare och fyra stabsofficerare, var av en Air Ops (air operations). Källa: Försvarsmakten.

Regeringens belöningsmedaljer – skriftlig fråga till statsministern

Om det nu är så att vi idag inte förlänar statsordnar till svenskar, så är det ju bra om de medaljer som ändå finns faktiskt utnyttjas. Regeringen har sedan 1975 fyra kungliga guld- och silvermedaljer till sitt förfogande för utdelning till förtjänta svenskar, men det är dessvärre tydligt att detta inte varit en helt prioriterad fråga för regeringen. 1975-2005 låg genomsnittet för ”Illis quorum” på sju förlänade medaljer årligen, men med den borgerliga regeringen tycks frekvensen ha sjunkit.

Synd. När nu Moderaterna och Kristdemokraterna före 2006 i två rapporter har ondgjort sig över att Socialdemokraterna utnyttjade regeringens utnämningsmakt som ett informellt belöningssystem för s-företrädare, så är det faktiskt skräp att man i regeringsställning inte passat på att flitigare använda regeringens formella belöningsmedaljer till välmeriterade insatser oavsett partifärg. Detta är en högst åtråvärd och relativt billig utmärkelse jämfört med andra mer direkta ekonomiska belöningar som uppdrag och annat innebär. Det borde ligga i regeringens intresse att lyfta fram den här typen av mer idémässiga belöningar, inte minst som ett led i att motverka ett samhällsklimat som mer handlar om pengar än om andra värden.

Det är också oerhört synd att guldmedaljen ”för medborgerlig förtjänst” har blivit vilande sedan 1988: om det ändå finns en medalj som av tradition förlänats för en viss typ av förtjänster (förtroendevalda samt kommunala tjänstemän), varför då inte använda en sådan medalj? Och guldmedaljen ”för berömliga gärningar” som är regeringschefens erkänsla för direkt livräddande insatser, varför används den inte oftare?

Problemet handlar till stor del om förslagsställandet. Det finns ingen naturlig startpunkt för den som vill föreslå någon för en medalj. Att hitta till pdf:en SB PM 2006:1 på regeringens hemsida, som i sig är en bra guide, är inte lätt: bättre vore att som brittiska regeringen ha en mer öppen och rejäl startpunkt på regeringens hemsida, med principer, vägledning och malldokument för ett enkelt föreslagande. Därefter skulle medaljärenden kunna hänvisas till berört departement och för att inhämta minister/statsråds avslag eller stöd och vidare beslut på regeringssammanträde. Med en liten insats skulle mycket kunna förbättras.

Riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD) har nu ställt en skriftlig fråga till statsministern för att höra hur förslagsställandet till regeringens fyra belöningsmedaljer kan utvecklas.

Men varför vänta på svaret? Utifrån SB PM 2006:1, om du känner någon

 • som räddat livet på annan medborgare, skicka in ett medaljförslag för ”GMbg”,
 • förtroendevald eller kommunal tjänsteman som excellerat, skicka in förslag till ”GMmf”.
 • som i övrigt gjort stora insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål, skicka in ett förslag till ”GMiq”.
 • som är en sjutusan till renvårdare, skicka in förslag till ”GM/SMrenv”.

Återinför de svenska statsordnarna!

Tänk dig två breda A4-pärmar, typ Jopas gaffelpärm. Tänk dig, att dessa är helt fullsmockade med papper, går knappt att stänga. Tänk dig, att när du öppnar pärmarna så finns finns information om de statsordnar som stater och kungahus förlänar sina och andra länders medborgare, sida upp och sida ner, från hela världen. Tänk dig nu att det inte är pärmar med lösa blad, utan riktiga böcker, som sammantaget väger 5-6 kilo! Då har du en bild av Burke:s World Orders of Knighthood & Merit.

Tvåbandsverket på ca 2 100 sidor kom år 2006 – finns att läsa och låna på ex. Riksdagsbiblioteket – och visar på ett väldigt konkret sätt hur befängt otillräckligt och udda det svenska systemet för att belöna  framstående insatser för samhället är i ett internationellt perspektiv.

För mig är det viktigt att i vardagen försöka se och uppmärksamma andra och deras insatser på olika sätt. En konsekvens är att en av de saker som jag brinner för här i livet är återinförandet av de svenska statsordnarna, eftersom detta ytterst handlar om att se och synliggöra andras förtjänster. Problemet är att det i år är 37 år sedan den stora reformen genomfördes och sträckan för att sätta in andra i problematiken är stor och tenderar att bli större. Kunskapen om statsordnarnas roll och betydelse, som i andra länder är självklar, tynar i Sverige bort och ses som något apart eller excentriskt.

Det ändrar dock inte det faktum att Sverige är ett unikum internationellt, och inte något bra sådant. En klapp på axeln för ett väl uträttat arbete tas tacksamt emot av den som stretat. En klapp på axeln från statschefen (i form av en bärbar utmärkelse) dubbelt så.

Men symbolvärdet av de medaljer, som svenskar i nuläget endast kan erhålla, är avgjort lägre. För att rättvisande spegla framstående förtjänster krävs de statsordnar som används i andra länder. Och att utländska medborgare och statslösa bara får Nordstjärneorden som odifferentierad förtjänstorden, när vi ändå har Svärdsorden för militärer och Vasaorden för bl.a. företagande, är bara dumt.

Vi har – helt objektivt – världens vackraste statsordenssystem, både vad gäller korsens utformningar (ett vitt malteserkors som grundtema) och bandens färger, eftersom tre av ordnarna (Serafimer-, Svärds- och Nordstjärneorden) skapades vid ett och samma tillfälle med en väl genomtänkt utbyggnad av Gustaf III med Vasaorden, harmoniserad utseendemässigt 1860.

Även fördelningen mellan ordnarna är välavvägd om de återinförs. Svärdsorden för militärer, Nordstjärneorden för ”medborgerliga förtjänster, för ämbets- eller tjänstemannagärning, för vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar”, samt Vasaorden för ”insatser för jord- och bergsbruk, konst, hantverk, teknisk utveckling, handel, undervisning och de fria konsterna” och övriga förtjänta sänder en bra signal till betraktaren inom vilket område en mottagare av svensk statsorden har excellerat. För den som sedan excellerat ytterligare, så finns Serafimerorden som slutgiltig belöning.

Givetvis ska vi använda det vi har. Det är hög tid att regeringen påbörjar en översyn av ordensväsendet. En sådan översyn skulle kunna innehålla

 • ordensväsendet återupprättat, alla fyra ordnar aktivt förlänade.
 • ingen automatik i förlänandet (som det delvis var mot slutet) utan hänsyn till reell och individuell förtjänst.
 • förändring av Svärdsorden och medaljen ”för tapperhet i fält”/”för tapperhet till sjöss” m.m., så att krigsdekorationer kan förlänas utan att Sverige befinner sig i krig t.ex. vid förtjänster i krigsliknande situationer under internationell fredsbevarande eller fredsframtvingande insats.
 • större möjlighet för alla att lätt inlämna ordens- och medaljförslag à la Storbritannien (även här).
 • de av regeringen förlänade kungliga medaljerna återförs till statschefens hägn. De får då högre status och när alla officiella utmärkelser samlas på ett ställa kan rätt utmärkelse lättare ges till rätt person.
 • De kungliga medaljer som vilar för närvarande återuppväcks, bl.a. medaljen ”för långvarig och trogen tjänst”.
 • Insyn ex. genom ett insynsråd från olika sektorer av samhället och/eller riksdagspartierna.

För att nu inte bara knyta näven i byxfickan, läs mer och skicka ett mail för att mana på de närmast berörda parterna så att de svenska statsordnarna än en gång kan förlänas på ett sätt som sätter Sverige i linje med internationella förhållanden.

HKH prinsessan Estelle utan efternamn – trots Skatteverkets rättslige expert

I en artikel i Dagens juridik, omnämnd i Aftonblades pappersupplaga och i Expressen m.m., uttalar sig Skatteverkets rättslige expert Lars Tegenfeldt på ett helt otillbörligt sätt om kungahusets namnbruk.

Det är tradition världen över att kungahusen inte har efternamn – det är närmast en del av definitionen av ett kungahus. Namnlagens 1 § säger att då föräldrar har olika efternamn (Daniel Westling Bernadotte och Victoria [utan efternamn]), så måste de anmäla vilket av föräldrarnas efternamn barnet ska ha. Om en anmälan inte inkommer inom tre månader, så tar barnet automatiskt moderns efternamn.

Oavsett om anmälan inlämnas före tremånadersgränsen eller om man låter tremånadersgränsen passera och frågan gå med automatik så blir kommer resultatet bli att prinsessan Estelle ska ha sin moders efternamn. Eftersom kronprinsessan Victoria – som svensk kunglighet – saknar efternamn, så måste prinsessan Estelle i konsekvensens namn rimligen få samma avsaknad av efternamn. Då följer man lagens intention i ett udda särfall. Namnlagen ger inte Skatteverket rätt att på eget bevåg tilldela personer efternamn.

Problemet i sammanhanget är att Skatteverket rättslige expert i media kommenterar ett pågående, icke avslutat ärende d.v.s. innan tremånadersperioden löpt ut. Det är ett övertramp som tjänsteman. Att blanda in sina privata åsikter är också ett övertramp som tjänsteman. Frågan löses sannolikt ut helt enligt lagens andemening – och detta utan enskild Skatteverkshandläggares personligt republikanska ståndpunkt.

– on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Nyfiken på

Journalistik, Transsylvanien och mycket mer!

Pilandsbloggen

Skamlös rip-off sedan 2008 f.Kr

Phaleristica

En sida om ordnar och medaljer

Heraldik

God heraldik behöver inte vara dyr!

Trond Norén Isaksen

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

medaljBlogg

Faleristik för folket!

Gröna stubben

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Keysers Wapenbook

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Wearing Your Medals Wrong

- on Orders, Decorations and Medals in Sweden

Under Wermlandsörnen

Tankar om det värmländska symbollandskapet

%d bloggare gillar detta: