Suveräna Malteserorden

– Skandinaviska Associationen
Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM)

bild: Thomas Falk (2005)

Suveräna Militära och Hospitaliära orden av Sankt Johannes av Jerusalem, av Rhodos och Malta, mer känd som Suveräna Malteserorden är av dubbel natur. Dels är den en rättssubjekt i internationell rätt, dels är det en av de äldsta katolska andliga ordnarna, grundad i Jerusalem före 1099. Dualiteten är ytterst närvarande i ordensledarens titel ”prins och stormästare”, vilket återspeglar att orden världens enda stat utan land (och observerande medlem i FN) samt en religiös sammanslutning. Ordens mission summeras i dess motto ”Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum” – till trons försvar och till nödställdas hjälp. För närvarande leds orden av den 79:e prinsen och stormästaren Fra Matthew Festing.

Orden bildades som ett lekmannasällskap inspirerat av S:t Johannes Döparen. Sällskapet skötte ett sjukhem i Jerusalem som försåg pilgrimer till det heliga landet med omvårdnad och skydd. År 1113 fick orden formellt godkännande av Påven Pascal II. Många av ordens medlemmar är munkar, och ett antal har lydnadslöfte. De flesta är dock lekmän, hängivna katoliker som utövar de kristna dygderna och välgörenhet.

Orden fanns etablerad i Sverige på följande platser: Johanniterklostret i Eskilstuna (ca 1180-1527 vid nuvarande Slottsskolan men disponerade även Fors kyrka, klosterbyggnaden revs 1585 för att återuppstå som slottet Eskilstunahus), Johanniterklostret i Stockholm (1334-1527 på Helgeandsholmen, därefter vid Kornhamnstorg, därefter också vid Österlånggatans södra del ner till Skeppsbron) samt Johanniterklostret i Kronobäck (1479-1527, nuvarande Mönsterås, se kommunvapnet!). Att verksamheten upphör 1527 hör samman med riksdagsbesluten i Västerås i juni (Västerås recess). De innebar att staten fritt skulle förfoga över kyrkans alla tillgångar. I praktiken innebar beslutet att kyrkor och kloster tömdes på rikedomar, vilket innebar att klostren inte kunde drivas vidare utan fick stängas. Klostrens bröder kunde beredas tjänster vid sockenkyrkor, dock självfallet efter ”omskolning” till den lutherska läran.

Under årens lopp har flera svenska män invalts i Malteserorden. För enastående tapperhet på en maltesisk galär mot turkarna fick den endast 19-årige greve Karl Johan von Königsmarck mottaga malteserkorset 1678. Generalen i hannoveransk tjänst friherre Johan Gabriel Banér blev malteserriddare 1694. Greve Nils Bielke slutade sina dagar i Rom 1765 som romersk senator, påvlig kammarherre och malteserriddare.

 • Suveräna Malteserordens band är svart. Vissa kategorier har kanter m.m. i guld.
 • Suveräna Malteserordens tecken består av ett krönt malteserkors i guld med vit emalj och med gyllene liljor i korsvinklarna. Donatorer har ett kors som saknar övre korsarmen, ett s.k. tau-kors.
  • Rättsriddare och Lydnadsriddare samt vanliga Riddare ”av ära och hängivenhet” ha en agraff bestående av en vapensköld på en militär trofé.
  • Riddare ”av nåd och hängivenhet” har en agraff bestående av en vapensköld på en hjälm och två korslagda svärd.
  • Riddare ”av magistral nåd” har en agraff bestående av en vapensköld på en rosett i guld.
 • Suveräna Malteserordens bröstkors består av ett malteserkors i guld med vit emalj. Bröstkors bärs av Rättsriddare och Lydnadsriddare.

Medlemmar finns i tre klasser:
Den första klassen består av dem som avlagt de tre munklöftena (fattigdom, kyskhet och lydnad):

 • Rättsriddare (R-RSMaltO)
 • Konventualkaplan (Kaplan av SMaltO)

Den andra klassen består av de som avlagt ett lydnadslöfte, att leva i enlighet med de kristna principerna och enligt ordens principer. De har tre undergrupper:

 • Lydnadsriddare (L-RSMaltO) av ära och hängivenhet
 • Lydnadsriddare (L-RSMaltO) av nåd och hängivenhet
 • Lydnadsriddare (L-RSMaltO) av magistral nåd

Den tredje klassen består av de som inte avlagt några löften, men som likväl lever i enlighet med Kyrkans och ordens principer. Den består av:

 • Riddare/Dam (RSMaltO/DamSMaltO) av ära och hängivenhet
 • Konventualkaplan ad honorem (Kaplan av SMaltO)
 • Riddare/Dam (RSMaltO/DamSMaltO) av nåd och hängivenhet
 • Magistral kaplan (Kaplan av SMaltO)
 • Riddare/Dam (RSMaltO/DamSMaltO) av magistral nåd
 • Donator av hängivenhet (LSMaltO)

Utöver de tre klasserna kan alla Riddare och Damer befordras till Kommendör eller Storkors.

Ledamöter/Donatorer av hängivenhet blir ofta de som arbetat direkt med ordens välgörenhetsarbete, och innebär att fullvärdigt medlemskap i orden utan att vara Riddare; medlemmen donerar inte pengar för att bli ledamot i orden, utan donerar sig själv till orden. Ordenskorset för ledamöter saknar översta korsarmen och bildar därmed ett s.k. taukors för att särskiljas gentemot riddarkorsen.

Medlemskap i kategorierna ”av ära och hängivenhet” och ”av nåd och hängivenhet” förutsätter ofta adelskap, men kriterierna varierar mellan länder. Kraven är strängare i den förra kategorin. Klart är i alla fall att medlem antagen i dessa kategorier betraktas som adlig. Kategorin ”av magistral nåd” har inga adelskrav – man antas genom stormästarens nåd. I kategorin förekommer dock adliga personer som av olika skäl för orden ännu inte styrkt sitt adelskap.

Efter att under långa tider ha enstaka riddare grundades 1959 Skandinaviska associationen av den Suveräna Malterserorden. För närvarande består den av ca 30 medlemmar. För tillfället leds associationen av en magistral kommissionär (Kent Johanssson). Associationen leds av annars av en president. Associationens president var fram till 2002 greve Erik Sparre, därefter 2002-2008 friherre Gustaf von Essen, därefter 2008-2014 H.H. prins Andreas von und zu Liechtenstein.

Till Suveräna Malteserorden hör Suveräna Malteserordens förtjänstkors/-orden (Ordine Pro Merito Melitensi) i fem klasser som har en civil (vitt band med en röd rand på vardera sidan) och en militär avdelning (med svärd, rött band med en vit rand på vardera sidan):

 1. Storkors med kedja (StkSMaltO:sFOmkedja)
 2. Storkors av 1 klass (StkSMaltO:sFO1kl)
 3. Storkors (StkSMaltO:sFO)
 4. Storofficer (StOffSMaltO:sFO)
 5. Kommendör (KSMaltO:sFO)
 6. Officer (OffSMaltO:sFO)
 7. Riddare (RSMaltO:sFO) (kallas (förtjänst-)kors i stadgarna men svarar i realiteten mot ett riddarkors.)

Tidigare svenska mottagare inkluderar ambassadören, StkSMaltO:sFK Bo J. Theutenberg, som 2003 blev Suveräna Malteserordens förste ambassadör till det Hashemitiska kungadömet Jordanien samt skriftställaren, RSMaltO:sFK Leif Påhlsson. Dessutom finns en medalj i tre klasser (SMaltO:sGM, SMaltO:sSM och SMaltO:sBM), på samma sätt med civil och militär avdelning. Professoren, RTyskJohO Peter Kurrild Klitgard erhöll SMaltO:sSM 2004 genom den Skandinaviska Associationen.

År 2004 inrättades Nordiska Malteserhjälpen för att kunna effektivisera ordens hjälpverksamhet, både i Sverige men även för att effektivt kunna medverka i ordens årliga pilgrimsfärd till Lourdes i Frankrike.

%d bloggare gillar detta: