Tyska ordnar och Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Orden (TRO) är ett gammalt ordenssällskap med ursprung i USA. En intressant historia: år 1938, då förbudstiden var slut och ordens medlemsantal i USA minskade kraftigt, överfördes ordens högsta ledning till Sverige. Att just vårt land valdes berodde på det oerhörda nydaningsarbete som stormästaren i Sverige, Oscar Eklund, hade uträttat och som rönt mycken uppskattning hos ledningen i USA.

TRO tillsammans med bl.a. IOGT-NTO och BRO, Blåbandsriddarnas orden peakade i medlemsantal under första hälften av 1900-talet under motbokstiden eftersom dessa ordenssällskap förutsatte helnykterhet. IOGT-NTO slopade stegvis ordensformen fram till 1970 då den helt försvann (De flesta barn får dock ändå en liten glimt av arbete i nykterhetslogen genom episoden om Emil i Lönnebergas och Griseknoens kontakt med jästa körsbär). BRO blev KSO, Kung Salomos orden, därefter KRO, Korsriddarorden, innan den lades ner 2007.

Med IOGT-NTO och KRO borta borde finnas en ”marknad” för ett kristet nyktert ordenssällskap. Problemet har delvis varit att många kristna som är nyktra tillhör frikyrkor, vilka är något skeptiska mot ordenssällskap som form. TRO har tappat medlemmar – men det betyder inte att TRO tappat i vitalitet. Jag fick i veckan en puff via mailen om att artikeln på min webbplats måste uppdateras, eftersom TRO har infört två ytterligare grader och har nu totalt tolv grader. Detta har gjorts genom att tionde graden, hedersgraden fortfarande är slutgrad, nu som tolfte graden. De två nya inskjutna graderna är:

10. Högsta Templets Grad (HTG) – Stor Komtur, Riddare av det Röda Korset

11. Högsta Templets Inre Cirkel Grad (HTICG) – Utvald Stor Komtur, Kommendör av det Röda Korset

Eftersom båda graderna anknyter till ett rött kors, kan man kanske gissa att detta ordenssällskap från mitten av 1800-talet här gör någon form av legendarisk koppling till den år 1312 upplösta Tempelherreorden. Man får hoppas att fler helnyktra kristna får upp ögonen för detta intressanta ordenssällskap.

Det var vad jag tänkt skriva om idag. Men av en ren slump tajmar vi exakt RPåvlHGO Edward Blom i Spanarna P1 (repris) när vi börjar vårt runtresande till släktingars sista vilor. Spaningen handlar bl.a. om en ökad influens från Tyskland vad gäller nya högtider och uppdaterade gamla sådana.

En skojig spaning och när man lägger ett ordensperspektiv på spaningen, så är det intressant flera sydeuropeiska ordnar har svenska riddare, men inte knappt ordnar från det tyska språkområdet. Det finns ett par svenska medlemmar av Tyska Johanniterorden, undantag som bekräftar regeln att Johanniterordnarna inte går in i varandras jurisdiktioner. Påvliga Tyska orden har – såvitt jag vet – varken någon svensk monastisk broder eller någon svensk familjar/marian (Tyska orden hade ett kommenderi utanför Stockholm (Årsta) och höll Gotland en period, så det vore en intressant återkomst). De tyska furstehusen lyser också i stort sett med sin frånvaro i Sverige: det jag känner till är att H.M.K. mottagit en dynastisk orden från Sachsen-Coburg-Gotha. Med oktoberfest och fler som väljer tyska i skolan kanske även någon tysk dynastisk riddarorden letar sig hit – om herr Bloms spaning är riktig.

Tyska orden på Fakebook – förlåt, Facebook…

På Facebook finns flera sidor/grupper m.m. kring Tyska orden (Teutonic Order, Deutscher orden) som personer på Facebook kan gå in och klicka Like m.m. Och det ser ju bra ut när man tittar runt lite, en hel del historiska bilder. Men efter ett tag börjar det skava.

För även om texterna är någorlunda sakliga, så är det för stort fokus på bilder på ordenskors och investiturer för att kännas som en äkta riddarorden. Snart visar det sig att webbadresserna som vidarelänkar från Facebook till ordens webbplats är inte de riktiga utan snarlika varav de med ändelserna .info och .org vilka vidarekopplar till en självutnämnd riddarordens webbplats.

Det rör sig om en oäkta riddarorden som inte bara lägger sig mycket nära en äkta orden i presentation. Den tycks ha gjort missförstånd till affärsidé: allt leder till en oäkta riddarorden, ledd av ”Karl von Deutschland” a.k.a. ”H.I.M. Karl VIII, Emperor of Germany” a.k.a. ”Karl von Wettinberg”, en ung obemärkt brittisk medborgare.

Synnerligen utstuderat i varje detalj: till exempel vidarelänkar en webadress som slutar .com faktiskt till den äkta ordens hemsida. Webadressen är också grund för den mailadress som används som kontaktuppgift. Men e-post och webadress behöver inte alls hänga ihop: genom att hemsidan är den äkta kan man förledas att tro att man via samma e-postadress har kontakt med den äkta orden, vilket man då sannolikt inte alls har.

Detta visar att det är viktigt att förhålla sig kritiskt till allt som finns på nätet. De enda äkta Tyska ordensgrenarna är den katolska Påvliga Tyska orden och den protestantiska Nederländska Tyska orden. Ingendera finns på Facebook. Därför, se över om du råkat sätta Like på någon Tysk orden på FB och ”unlike:a” i så fall.