Skilsmässa mellan SMaltO och NMH

Tisdagen den 22 november hölls ett extrainsatt årsmöte i Nordiska Malteserhjälpen (NMH) i S:t Eugenia församling i Kungsträdgården. Syftet var att först ändra stadgarna för att ta bort malteserkorset som logotyp, ta bort referenser till (Skandinaviska Associationen av Suveräna) Malteserorden (Associationen), samt att därefter enligt styrelsens förslag att för första gången pröva frågan om nedläggning av föreningen.

Bakgrunden till detta står att finna i ett brev från Associationens magistraldelegat som fanns bifogat i årsmöteshandlingarna, där det framgår att Associationen

drar tillbaka rätten för Nordiska Malteserhjälpen att bruka Malteserordens namn och andra symboler, och detta med omedelbar verkan.

Vidare uppmanas riddare och damer av SMaltO att lämna eventuella uppdrag i NMH. Grunden till dessa tämligen exceptionella åtgärder ska vara

det ingrodda motståndet mot Malteserorden och dess företrädare i delar av organisationen Malteserhjälpen gör att vi inte ser att Malteserhjälpen kan bidra till att stödja utvecklingen av Associationens hjälpverksamhet utan att den snarare står i vägen för en sådan utveckling.

Brevet ledde till att ordförande (tillika RSMaltO), kassör och sekreterare omgående lämnade sina poster.

NMH bildades som en ideell oberoende förening för att organisera hjälpverksamheten anknuten till Associationen. Jag tror att allt hade kunnat fungera någorlunda friktionsfritt om man insett att en ideell förening i Sverige leds av årsmötet, som uppdrar åt styrelsen att leda verksamheten under året.

Det betyder, att om Associationen velat leda NMH (givet hur stadgarna ser ut), så hade Associationen varit mån om att alla riddare, kaplaner och damer varit medlemmar i NMH. Grunden till det borde vara alla riddare, kaplaners och damers av SMaltO kallelse att hjälpa sin nästa – men även att en högre andel riddare, kaplaner och damer som medlemmar på årsmöten hade kunnat ge styrelsen den inriktning som Associationen sett som det bästa, och ett större antal riddare, kaplaner och damer hade kanske kunnat innebära att fler verkat i allt från styrelse till att vara volontärer och på alla sätt gett NMH den prägel Associationen önskat.

Så har det inte riktigt blivit – samtidigt som det har varit skiljaktiga åsikter mellan NMH och Associationen. I avsaknad av medlemsinflytandevägen framstår det som att Associationen har försökt utöva påtryckningar andra vägar – lite i strid med svensk föreningstradition. Bland annat har ledande företrädare för Associationen i år försökt ge direktiv till årsmötet i vissa frågor. Men eftersom årsmötet består av de betalande medlemmarna och inte Associationen, så beslutades inte enligt de direktiv som Associationen önskade, även om man verkar försökt gå Associationen till mötes. Varpå Associationen antydde att det skulle kunna komma att bli efterverkningar.

Och efterverkningen är det som beskrivs i brevet. Där står även att det är Skandinaviska Associationens råd som ska ha fattat beslutet vid möte 25 augusti 2016. Men något beslutsprotokoll har inte tillställts NMH, och Associationens prokansler gjorde det på årsmötet inte riktigt tydligare. Först framhölls att Associationen inte har någon skyldighet att lämna ut protokoll till NMH. Sedan konstaterades att protokoll på beslutet finns inte eftersom det var ett magistraldelegatsbeslut(!) – när det påpekades att uppgiften i brevet om beslut av rådet i så fall inte stämmer, så fanns inget koherent svar.

Årsmötet beslutade i enlighet med Associationens önskemål om logotyp och omnämnde av Malteserorden i stadgarna. Årsmötet uppnådde inte den kvalificerade majoritet som hade behövts för att påbörja nedläggningsprocessen, utan NMH kommer att finnas kvar. Namnet kvarstår, vilket föranledde prokansler från Associationen att ta upp SMaltO:s EU-registrering av varumärke. Han framhöll att delen ”Malteser” i namnet skulle kunna strida mot varumärkesregistreringen, och antydde efterverkningar om namnet behölls. Som jag tidigare upprepat många gånger, riktiga riddarordnar hotar inte. Ytterst ovärdigt. Utöver ytterligare renomméförlust tror jag inte att SMaltO skulle vinna rättslig prövning i den här delen: det som är skyddat är bland annat ordet ”Malteser”, men inte ”Malteserhjälpen”. Ska man stämma Malteserhjälpen utan att få det att framstå som en ren vendetta, så måste SMaltO rimligen stämma allt som börjar på Malteser och har en efterled – som http://malteserringen.sehttp://www.malteserkennel.se och möjligen ett känt godis. Hela denna del, även om det bara var en kort passus, förstärkte den olustiga känslan av att det hela handlar om att ge NMH och vissa personer i NMH en näsbränna.

När en förening där många personer lagt ner många år av engagemang inte längre är önskvärd, så är det klart att medlemmar – höga som låga – djupt berörda och ledsna. Oavsett schismer mellan Associationen och NMH har verksamheten i NMH rullat vidare på gräsrotsnivå och har gjort så beroende på volontärers ideella engagemang. Efter brevet från magstralsdelegaten verkar luften ha gått ur NMH – ända ner till volontärerna. Jag tror att små ord av tröst och öppna, ärliga förklaringar hade behövts från Associationens företrädare för att läka uppkomna sår. Här missade Associationen en chans.

Eftersom NMH inte lades ner finns en viss möjlighet till fortsättning med start i ett nytt årsmöte 2017 – om nya personer finns som är villiga att anta styrelseuppdrag, då de hittillsvarande vad jag förstår avböjt vidare engagemang. Under årsmötet omnämnde Associationens prokansler att Associationen kommer att lägga upp en verksamhet som ska täcka samma projekt som NMH haft/har, och det bjöds in till att fortsätta sitt ideella engagemang inom ramen för Associationen. Det skulle förvåna mig om särskilt många kommer att hörsamma inbjudan.

Fotnot: för mig var besöket på årsmötet en utomståendes betraktelse över situationen och jag har så långt möjligt ansträngt mig för att göra en objektiv och saklig beskrivningen av årsmötet. Likväl kan observationerna vara färgade av att jag varit medlem i NMH sedan 2004, även om jag har inte varit särskilt aktiv sedan 2007. Om något av det beskrivna är missuppfattat, så ber jag om ursäkt och kommer att rätta vid behov. 

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Jobba åt en orden?

Teskedsorden söker projektledare, för den som undrat hur det är att arbeta för en orden…

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Utökat ståthållarskap PåvlHGO

Som bekant så har ståthållarskapet Sverige av Påvliga Heliga gravens orden antagit flera danska riddare. Tidigare har det svenska ståthållarskapet antagit norska riddare och damer, vilket lett till en separat norsk magistral delegation med inriktning mot norskt ståthållarskap.

Utvecklingen i Danmark har gått en annan väg: genom två stormästardekret av den 26 oktober 2016 har ett gemensamt ståthållarskap Sverige-Danmark bildats lett av regent ad interim, professor Bo J. Theutenberg. Skälen till detta är flera: det finns ett hopp om att denna nya konstruktion skall kunna attrahera personer i södra Sverige och Skåne att bli medlemmar av orden.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Att glänta på ordensdörren

Såg att en Klippans frimurareförening inom Svenska Frimurare Orden (SFMO) har 125-årsjubileum och i anledning av det bjudit in Helsingborgs Dagblad vilket resulterat i ett reportage i text och bild.

Det är varken första eller sista gången något sådant sker i lokalpress:
2016: Lidköpingsnytt har ett reportage med text och bild om Svarta Örns Orden,
2014: Borås Tidning har ett reportage med text och bild om Tempel Riddare Orden,
2014: Hällekiskuriren har ett reportage med text och bild om Svarta Örns Orden,
2013: Jämtlands läns tidning har ett reportage med text och bild om SFMO i Östersund,
2013: Sydsvenskan har ett reportage med text och bild om SFMO i Malmö,
2012: Skånska Dagbladet har ett reportage med text och bild om Druidorden (FGDO) i Malmö,
2011: Svensk Presstjänst har ett reportage med text och bild om Odd Fellow-Orden i Gävle.

Däremot blir det svårare att hitta några reportage från 00-talet eller tidigare och det har antingen att göra med att äldre webmaterial plockas bort efterhand, eller så är det fråga om ett skifte där ordenssällskapen väljer att öppna upp mer mot media. Intressant hursomhelst.

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

ICOC uppdaterar sitt ordensregister

Som Phaleristica noterat så har en ny version av ICOC:s register släppts, och det i samband med bröllopet i det albanska kungahuset mellan H.K.H. kronprins Leka och Elia Zaharia. Det finns några nyheter, bl.a. just en tredje albansk orden (en särklass av Skanderbeg-orden som blev en egen orden, i likhet med Japanska Uppgående solens orden och Japanska Paulowniaorden), men även i appendix ”C.4” för ridderliga sammanslutningar där en kungl. portugisisk förtjänst(kors)orden nu finns upptagen. Man kan också notera att av det delade georgiska kungahuset vars två grenar har sinsemellan helt olika ordnar, så är det fortfarande H.K.H. prins Davids ordnar som presenteras, däremot inte H.K.H. prinsessan Annas. Därutöver flera nyheter, som den spansk-carlistiska Förbjudna legitimitetens orden instiftad 1923.

Phaleristica

internationella-kommissionens-for-riddarordnar-vapen ICOC:s vapen.

Den internationella kommissionen för riddarordnar (International Commission on Orders of Chivalry, ICOC) har för första gången på sju år uppdaterat sitt register över ordnar. Det täcker ordnar som inte är statsordnar, men som av historiska skäl kan anses ha en annan ställning än rent privata sammanslutningar som kallar sig riddarordnar. Merparten är sådana som f. d. regerande furstehus tagit med sig i exil, s. k. dynastiska ordnar.

Kommissionen är ett privat organ som grundades i Stockholm under en heraldisk konferens 1960. Den var tänkt att bestå av renomerade experter men togs snart över av medlemmar från privata ordnar som såg till att dessa kom med på listan. Först 1999 skedde en uppstramning under den nuvarande ordföranden Pier Felice degli Uberti och ICOC har sedan dess tagit sig ann sin ursprungliga uppgift.

Även om kommissionens principer och slutsatser fortfarande är omstridda så har den genom sin strikt akademiska arbetssätt och sin breda expertis vunnit…

View original post 184 fler ord

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

PS:tMO svenskt kommenderi

Kungl. Portugisiska Sankt Mikaels av vingen orden i Sverige har tagit ännu ett steg: i samband med höstens ordensdagar i Portugal och Spanien runt Sankt Mikaelsdagen har Sverige frikopplats från det amerikanska fadderkommenderiet och lyder nu direkt under ordensledningen i Portugal. Ett gott tecken.

Ordet kommenderi är för övrigt intressant. Johanniterorden i Sverige startade i början av 1900-talet som en avdelning inom Preussiska Johanniterorden, där man utgjorde ett kommende. På svenska blev detta kommenderi. Orden leds idag i Sverige av en kommendator – såväl ordensklassen som den militära graden är kommendör.

Flera självutnämnda riddarordnar har kommit till Sverige via den engelska språksfären under senare 1900-tal: följaktligen använder dessa inte sällan kommanderi som låneord från engelskans commandery. Jag är dock böjd åt att tycka att kommenderi är det rätta.😉

Publicerat i Faleristik | Lämna en kommentar

Handelsresande i ordnar och medaljer

Det finns en tradition bland riddarordnar, att den initiala donationen för medlemskapet ungefär motsvarar vad en pilgrimsresa till Jerusalem kostar. I praktiken rör det sig om, grovt räknat, någonstans mellan 5 000 – 35 000 kr. Ganska stora summor, som kan locka fram det sämsta hos folk – lite paradoxalt, i en verksamhet med lite högre syften…

Runt 2009 var det holländare bosatt i Tyskland som fick den ljusa idén att sälja kopior av ett av sina många ordensbrev med nya ifyllda namn. I praktiken en sedelpress med många nollor, men tilltaget uppdagades snabbt och personen i fråga skandaliserades fullständigt. Det gick nämligen att spåra kopiorna tillbaka till källan, därför att ordenskansliet regelmässigt drar kopior på alla utlämnade diplom. Därefter var det bara att granska vilket originaldiplom som hade exakt samma namnteckning som kopiorna och återkalla ridderskapet för den aktuella personen. Det ledde också till att de riddarordnar som förlänat honom något återkallade denna persons samtliga utnämningar, varav några av världens mest högt skattade riddarordnar.

Ett annat exempel är en estländare bosatt i London. Han blev involverad i ett sydostasiatiskt f.d. regerande furstehus, som år 2010 etablerade en orden med hans hjälp som kansler. Genom att förläna denna orden till andra f.d. regerande furstehus i Europa, Afrika och Asien, kyrkliga överhuvuden m.m. som protokollärt utbyte fick han mycket förnämliga ordnar själv i sin roll som kansler. Därigenom hade han sällsynt goda möjligheter att föreslå personer till olika dynastiska ordnar och medaljer – och det har visat sig att han lade på ett antal procent på de fastslagna donationerna att behålla i egen ficka. Mycket vill ha mer: eftersom det rörde sig om många furstehus, många ordnar och många intresserade nådde hans verksamhet företagsmässiga proportioner. Men någonstans 2012 tappade han kontrollen: han tog in nya uppdrag att agera mellanhand i, men slutade leverera och behöll pengarna för sig själv. Även här återkallade samtliga riddarordnar hans utnämningar, och han lever enligt uppgift i Kina nu därför att det är så många som skulle vilja tala allvar med honom om de sammantaget hundratusentals dollar/euro som han är skyldig.

I dagarna har jag förstått att ännu en sådan skandal är aktuell: en italienare som instiftat en akademi runt 2015, som egentligen inte har någon större verksamhet utan förlänar hedersmedlemskap till f.d. regerande kungahus och deras främsta företrädare och på det sättet i reciprocitet fått flera fina ordensutmärkelser och medaljer, vilket förstås också gett möjligheter att föreslå personer för de ordnar och medaljer han själv fått. Jag och många med mig har fått dåliga vibbar i det vi sett – och sure enough, nu verkar det som att även denne har gått överstyr. Det har uppdagats att personen i fråga har ägnat sig åt rena förfalskningar. Helt plötsligt är alla bilder på honom själv i ordnar och medaljer bortstädade från hans Facebooksida – vilket har tolkats som att utmärkelserna enligt känt mönster återkallats.

För den som är intresserad av riddarordnar gäller alltid att man tar kontakt med den nationella delegationen/dess främste representant eller – om någon nationell kontakt inte finns – ordenskansliet centralt, eller närmaste nationella delegation. Det finns alldeles för många exempel på att folk har gått via omvägar, via någon mellanhand; i slutänden står de inte sällan med tom plånbok, ett värdelöst, förfalskat ordens- eller medaljbrev – och en livserfarenhet rikare.

Publicerat i Faleristik | 1 kommentar